Les funcions pròpies del Consell són les següents:

Actuar com element de connexió entre la societat civil i les administracions públiques

Proposar directrius i objectius de les polítiques d’infraestructures de les diferents administracions públiques.

Formular propostes per a la millora de la contractació de projectes i obres.

Promoure, en els casos que resulti pertinent, les col•laboracions público-privades que suposin millores d’eficiència.

Proposar la fixació dels criteris d’anàlisi i avaluació dels plans, programes i projectes d’infraestructures i, en el seu cas, encarregar, quan així ho consideri, els estudis escaients per donar compliment a aquests objectius.

Avaluar plans, programes i projectes i identificar les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses, incloses les col•laboracions público-privades.

Identificar i proposar projectes provinents de la iniciativa privada per a la consecució de l’interès general.